FERRERO [*]
PRIVACY POLICY

Datum van inwerkingtreding: [*]

Ferrero [*] (“Ferrero,” “wij,” of “ons/onze”) eerbiedigt de privacy van elke bezoeker aan onze websites, waaronder www.***.com, www.***.com, […..] en microsites bezocht via bovenvermelde websites (elk aangeduid zijnde als een “Site”, en gezamenlijk als de “Sites”). Onderhavige privacy policy (“de Privacy Policy”) beschrijft onze praktijken aangaande het verzamelen van informatie via de Sites en het door ons gemaakte gebruik van de informatie. Onderhavige Privacy Policy is uitsluitend van toepassing op de informatie verzameld via de Sites, en is niet van toepassing op de informatie verzameld via andere bronnen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter, YouTube en andere derden sites en websites van sociale media. Gelieve te noteren dat Ferrero [*] niet aansprakelijk is voor alle andere websites beheerd door andere Ferrero bedrijven uit de Ferrero Group. Door gebruik te maken van de Sites stemt u in met de voorwaarden van onderhavige Privacy Policy. Indien u niet akkoord gaat met een bepaalde voorwaarde van onderhavige Privacy Policy, gelieve de Site(s) niet te gebruiken noch ons enige Persoonlijke Informatie over te maken.

Verzamelen van Persoonlijke en Niet-Persoonlijke Informatie. Wij verzamelen en bewaren enkel bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie over u (dit is informatie die u mogelijks op een bepaalde wijze kan identificeren, zoals uw leeftijd, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, schermnaam en/of financiële informatie) (“PII”) via een Site indien u deze vrijwillig meegedeeld hebt. Ferrero zal geen PII van uw bezoeken aan onze Sites verzamelen tenzij u deze vrijwillig aan ons meedeelt en wij zullen u niet vragen meer informatie te verstrekken dan wat nodig is om deel te nemen aan de activiteiten op onze Sites.

Verzamelen van Niet-Persoonlijke Informatie (cookies). Wanneer u een verbinding maakt met een Site kan bepaalde technische, niet-persoonlijk identificeerbare informatie welke geen bepaald individu identificeert (“Niet-PII”) worden verzameld en bewaard door gebruik te maken van de “cookie” en IP-adressen technologie. PII wordt in dit proces niet ingewonnen. Niet-PII kan bestaan uit, doch is niet beperkt tot, uw IP host adres, internet browser type, persoonlijke computerinstellingen, en het aantal, de duur, en de aard van de bezoeken aan bepaalde pagina’s. Deze informatie helpt ons een Site te updaten opdat deze interessant zou blijven voor onze bezoekers en bevat inhoud die afgestemd is op de bezoekers interesse. U kan uw computerbrowser instellen opdat de cookies uitgeschakeld zouden worden of opdat u verwittigd zou worden wanneer cookies verstuurd worden. Indien u de cookies uitschakelt kunnen wij mogelijks uw bezoek aan een Site niet optimaliseren en kunnen bepaalde eigenschappen op de Site mogelijks niet beschikbaar zijn.

Gebruik van Uw PII. Wanneer u uw PII verstrekt aan een Site zullen wij het gebruik van de PII beperken tot de doeleinden waarvoor deze verzameld werd overeenkomstig de voorwaarden van onderhavige Privacy Policy. Het overig beperkt gebruik van uw PII kan bestaan uit:

 • Antwoorden op uw vragen, commentaar en verzoeken; u toegang verlenen tot bepaalde gebieden en eigenschappen op een Site, alsook met u communiceren over uw activiteiten op een Site.
 • Vermoedelijke fraude, intimidatie, fysieke bedreigingen onderzoeken, en andere inbreuken op bepaalde wetten, regels of reglementeringen, regels of beleidslijnen van een Site, of rechten van derden; alsook elk vermoedelijk ongepast gedrag.
 • Zo u aan ons financiële informatie verstrekt (zoals kredietkaart- of bankrekeningnummers) in verband met inkoop- of commerciële diensten aangeboden op een Site kunnen wij mogelijks gebruik maken van de door u verstrekte financiële informatie om uw bestelling te verwerken.
 • Ons helpen onze producten, diensten, inhoud en reclame te ontwikkelen, aan te bieden en te verbeteren.
 • Delen met onze zuster-/dochter-/moederbedrijven en andere verbonden bedrijven, en promotionele partners betrokken in de creatie, productie, levering, of onderhoud van een Site, zoals vereist om opdrachten te vervullen voor onze rekening in verband met de Site (zoals de administratie van de Site, administratie van promoties of andere eigenschappen op de Site, marketing, gegevensanalyse, en klantendiensten). Om zulke informatie te delen kunnen wij mogelijks genoodzaakt zijn uw PII over te maken buiten het hieronder uiteengezette rechtsgebied en u stemt in met zulke overdracht. Verder gebruik of bekendmaking van PII door deze partijen voor andere doeleinden is niet toegelaten.
 • Delen met derde dienstverleners op wie wij een beroep doen om opdrachten te vervullen voor onze rekening in verband met de Site (deze opdrachten kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, orderafhandeling, levering van pakjes, verzenden van briefwisseling en e-mail, verwijderen van repetitieve informatie uit de klantenlijsten, analyse van gegevens en verstrekken van marketingbijstand, behandeling van kredietkaartbetalingen, en verstrekken van diensten aan de klanten). Deze derde dienstverleners hebben toegang tot de PII nodig om hun opdrachten te vervullen, en kunnen mogelijks PII verzamelen of bewaren als deel van de uitvoering van hun opdrachten, maar hebben niet het recht deze te gebruiken voor andere doeleinden.
 • Voor ons intern gebruik, zoals audits, gegevensanalyse, en onderzoek met het oog op het verbeteren van onze producten, diensten en communicatie met de klant.
 • Voor andere doelstellingen zoals bekendgemaakt bij het verzamelen van uw PII of in alle bijkomende voorwaarden van toepassing op een bepaalde eigenschap van een Site.
 • Voor alle bekendmakingen vereist bij wet, reglementeringen of beslissingen van een rechtbank.
 • Voor de behoeftes van of in verband met gerechtelijke procedures of zoals vereist voor het vaststellen, verdedigen, of uitoefenen van wettelijke rechten.
 • In spoedgevallen, om de gezondheid of veiligheid van gebruikers van een Site of van de bevolking te beschermen, of in het belang van de nationale veiligheid.
Behalve voor zover bepaald in onderhavige zullen wij uw PII niet overmaken aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Beheer van Uw Persoonlijke Informatie. U hebt de uiteindelijke zeggenschap over de PII die wij verzamelen en gebruiken. U kunt er steeds voor kiezen bepaalde PII niet te verstrekken, maar let erop dat u mogelijks bepaalde eigenschappen aangeboden door een Site niet zult kunnen gebruiken zonder ons uw PII te verstrekken (bv. zullen wij uw bestelling niet kunnen voldoen zonder bepaalde PII). In het geval u bepaalde PII verzameld via een Site wenst te checken, te updaten, of recht te zetten, contacteer ons door gebruik te maken van ons online formulier beschikbaar op [*] of per e-mail op het adres [*]
Links naar Andere Sites. Een Site kan mogelijks links bevatten naar andere websites welke geen eigendom zijn, niet beheerd worden of niet onderhouden worden door ons. Wanneer u een Site verlaat dient u de voorwaarden en privacy beleid van elke website die u bezoekt te lezen. U dient ook onafhankelijk de authenticiteit van elke website te beoordelen welke schijnt of beweert één van onze Sites te zijn (met inbegrip van de links verstrekt via e-mail). Niettegenstaande de mogelijke aanwezigheid van links op een Site, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, controleren wij deze websites of de erin aanwezige inhoud, producten, diensten of privacy policy niet, noch bevelen wij deze aan of bekrachtigen wij deze en zijn er ook niet mee gebonden. Het downloaden van materiaal op bepaalde websites kan mogelijks een inbreuk inhouden op intellectuele eigendomsrechten of virussen invoeren in uw computersysteem.

Bescherming van de Privacy van Kinderen. Ferrero neemt de bescherming van de privacy van kinderen ernstig. Wij beheren de Sites overeenkomstig alle toepasselijke wetten in onderstaand rechtsgebied. Wij verzamelen geen PII van personen jonger dan dertien (13). Kinderen jonger dan dertien (13) dienen toestemming te krijgen van een ouder/voogd alvorens persoonlijke informatie te verstrekken aan een Site. Indien wij na het verzamelen vaststellen dat een gebruiker deze leeftijd niet bereikt heeft zullen wij zijn/haar persoonlijke informatie niet gebruiken noch bewaren zonder toestemming van zijn/haar ouder/voogd. Zonder dergelijke toestemming, echter, zal het kind mogelijks niet kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten. Een ouder/voogd is gerechtigd de persoonlijke informatie van zijn kind te herzien, te verwijderen, te wijzigen, of het verdere verzamelen of gebruik ervan te weigeren door met ons contact op te nemen via ons online formulier beschikbaar op [*] of per e-mail op het adres [*] (gelieve het kinds naam, adres, en e-mailadres te vermelden).

Veiligheidspraktijken; Retentie. De veiligheid van uw PII is voor ons zeer belangrijk. Wij hebben afdoende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures geïmplementeerd om de informatie die we online verzamelen veilig te stellen. Echter, gelet op de inherente open aard van het Internet, kunnen wij niet garanderen dat communicaties tussen uzelf en ons of informatie bewaard op een Site of onze servers volledig vrij zal zijn van onbevoegde toegang door derden, zoals hackers. Door een Site te gebruiken bevestigt u dat u bewust bent van dit risico. Voor de volledige door de wet toegestane omvang sluiten we elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit voor elke schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke rechtstreekse, speciale, onrechtstreekse schade, gevolgschade, of strafschade of andere schade van elke aard, hetzij op grond van een overeenkomst (met inbegrip van fundamentele schending), een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), of andere) die u mogelijks zou kunnen lijden naar aanleiding van enig verlies, onbevoegde toegang, misbruik, of wijziging van bepaalde door u aan een Site verstrekte informatie. Wij bewaren de informatie die we verzamelen zo lang als zulks nodig en relevant is voor onze handelingen, tenzij een langere retentieduur vereist of bij wet toegelaten is.

Toepasselijk Recht/Rechtsgebied. Alle zaken verband houdend met een Site en/of onderhavige Privacy Policy worden beheerst door het recht van [*], zonder inachtneming van conflicterende wetgeving of de principes van keuze van rechtsgebied. U aanvaardt de exclusieve jurisdictie en rechtsgebied voor het beslechten van alle wettelijke procedures in verband met een Site en/of onderhavige Privacy Policy van de geschikte rechtbanken gelegen te [*]. Wij garanderen noch erkennen dat de Sites of inhoud/materiaal aanwezig op de Sites geschikt zijn voor gebruik buiten [*]. De informatie weergegeven op de Sites aangaande alle producten of diensten is uitsluitend van toepassing in [*], en deze producten en diensten zijn mogelijks niet beschikbaar op alle locaties. Indien u buiten [*] gevestigd bent, bent u alleen aansprakelijk voor het naleven van alle toepasselijke plaatselijke wetten.

Overdracht van Activa. Tijdens onze bedrijfsvoering kunnen wij mogelijks activa verkopen of kopen. In het geval enige andere entiteit Ferrero of onze activa geheel of vrijwel geheel verwerft, zal de PII en Niet-PII welke we verzameld hebben aangaande de gebruikers van de Sites mogelijks worden overgedragen naar zulke entiteit. Zo ook, in het geval enige faillissement- of reorganisatieprocedure door of tegen ons ingeleid wordt, kan deze informatie beschouwd worden als één van onze activa en kan deze verkocht worden aan of overgedragen naar derden.

Scheidbaarheid. In het geval enige voorwaarde of bepaling van onderhavige Privacy Policy ongeldig, onwettelijk of onuitvoerbaar zou worden beschouwd of verklaard omwille van enige wet of regel van openbare orde zal dergelijke bepaling worden uitgesloten voor zoverre ongeldig of onuitvoerbaar, en de overblijvende bepalingen zullen onverminderd van toepassing blijven.

Wijzigingen en Updates van onze Privacy Policy. Ferrero behoudt zich het recht voor onderhavige Privacy Policy op elk ogenblik en zonder u ervan voorafgaandelijk in kennis te stellen te wijzigen of te updaten. Gelieve regelmatig te checken of wijzigingen of updates van onze Privacy Policy hebben plaatsgevonden. Zulks zal hier gepost worden en zal herkenbaar zijn aan een geüpdatet datum van inwerkingtreding op de eerste pagina van de Privacy Policy in het geval bepaalde wijzigingen of updates hebben plaatsgevonden.

Contactinformatie. Indien u vragen of commentaar zou hebben in verband met de Sites of onderhavige Privacy Policy kunt u met ons contact opnemen door gebruik te maken van ons online formulier beschikbaar op [*] of op volgend adres:

Ferrero [*]

© 2012 Ferrero [*] Alle rechten voorbehouden.

FERRERO SA/NV.
GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatste Update: 04/09/2014

Ferrero SA/NV ("Ferrero," "wij," of "ons/onze") is de eigenaar van de inhoud aanwezig op en de beheerder van www.kinder.be en www.kinder.nl] en microsites bezocht via bovenvermelde websites (elk aangeduid zijnde als een "Site", en gezamenlijk als de "Sites"). Gelieve te noteren dat Ferrero SA/NV  niet aansprakelijk is voor alle andere websites beheerd door andere bedrijven uit de Ferrero Group.

 1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden. Op uw toegang tot en gebruik van de Sites zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing ("Gebruiksvoorwaarden"). Door de Sites te bezoeken of te gebruiken gaat u ermee akkoord dat u aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden bent gebonden en alle toepasselijke wetgeving zult naleven. Indien u niet zonder beperking of voorbehoud akkoord gaat met onderhavige Gebruiksvoorwaarden, kunt u geen gebruik maken van de Site. Ferrero kan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en geheel naar eigen goeddunken herzien door deze post bij te werken. U bent gebonden aan die herzieningen en dient derhalve met een zekere regelmaat deze pagina te bezoeken om na te zien welke Gebruiksvoorwaarden op dat moment geldig zijn en bindend voor u zijn. Daarnaast kunnen bepaalde Sites bijkomende voorwaarden bevatten welke bijzondere eigenschappen of aanbiedingen beheersen (zoals wedstrijden) ("Programmagebonden Voorwaarden"). In het geval van strijdige termen, voorwaarden en bepalingen tussen onderhavige Gebruiksvoorwaarden en de Programmagebonden Voorwaarden zijn onderhavige Gebruiksvoorwaarden van toepassing.
 2. Inhoud en Intellectuele Eigendommen; Voorwaardelijk Gebruik van Inhoud. De inhoud en alle overige materialen op de Sites, met inbegrip van, zonder enige beperking, auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten in het artistieke ontwerp, grafische elementen, foto's, teksten, video's en audiofragmenten, handelsmerken en logo's beschikbaar op de Site (gezamenlijk te noemen de "Content/Inhoud") zijn eigendom van Ferrero en/of aan haar gelieerde vennootschappen. U kunt zich uitsluitend toegang verschaffen tot en gebruik maken van de Site en de Inhoud voor persoonlijke, niet-zakelijke en entertainmentdoeleinden. U mag de Inhoud op geen enkele wijze kopiëren, reproduceren, opnieuw gebruiken, opnieuw verzenden, aanpassen, publiceren, inkaderen, plaatsen, uploaden, verspreiden, wijzigen, uitzenden of afgeleide werken daarvan maken, ook niet voor een publiek of zakelijk doel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ferrero of de eigenaar van die materialen. Alle rechten die niet uit hoofde van onderhavige Gebruiksvoorwaarden worden verleend, worden uitdrukkelijk door Ferrero voorbehouden. Alle handelsmerken, handelsnamen en logo's en alle daarmee samenhangende productnamen, ontwerpen en slagzinnen die op de Sites voorkomen, zijn ofwel de handelsmerken of dienstmerken (al dan niet geregistreerd) van Ferrero, van aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk hierin anders is bepaald. Ferrero, de aan haar gelieerde vennootschappen en haar licentiegevers behouden uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten op alle Inhoud op de Sites. Er worden u geen licenties verleend in verband met Inhoud op de Sites. Ferrero, de aan haar gelieerde vennootschappen en haar licentiegevers kunnen geheel naar eigen goeddunken hun intellectuele eigendomsrechten doen uitoefenen voor zover wettelijk toegestaan, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.
 3. Gebruikersgedrag/Beleid inzake aanvaardbaar Gebruik. Een Site kan u gelegenheid bieden met anderen te communiceren en uw gedachten, informatie en materialen te delen. Ferrero verwacht dat al haar gebruikers anderen met respect zullen bejegenen. Indien u constateert dat dit Beleid inzake aanvaardbaar Gebruik niet wordt nageleefd, of indien u ander onaanvaardbaar gedrag van een gebruiker constateert, dient u contact met ons op te nemen en die activiteiten te melden op een van de wijzen als vermeld in artikel 13 hierna.

  U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de inhoud, informatie en overige materialen die u op een Site plaatst, bij een Site indient of doorgeeft aan andere gebruikers (waaronder begrepen, zonder enige beperking, creatieve ideeën, suggesties en feedback/ informatie over producten en diensten van Ferrero) ("Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud") en u gaat ermee akkoord dat u de Vrijgestelde Partijen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zult houden voor inhoud, informatie of materialen afkomstig van andere gebruikers die u op een Site tegenkomt.


  De categorieën van verboden Door Gebruikers gegenereerde Inhoud vermeld hierna dienen slechts als voorbeeld en zijn niet bedoeld als een uitputtende lijst. U gaat er zonder enige beperking mee akkoord dat u geen Door Gebruikers gegenereerde Inhoud zult plaatsen of aan andere gebruikers overdragen die:

  • beledigend, lasterlijk, obsceen, profaan, schandelijk, opruiend, pornografisch, ongepast of denigrerend is;
  • inbreuk pleegt op of in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van een andere partij (zoals muziek, video's, foto's of andere materialen waarvoor u geen schriftelijke machtiging van de eigenaar heeft om die materialen op een Site te plaatsen);
  • in strijd is met een recht van openbaarmaking of een recht op privacy van een der partijen;
  • bedreigend of intimiderend is of die stimuleert tot pesterijen, racisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade van welke aard dan ook, gericht tegen een groep of een individu;
  • op enigerlei wijze onnauwkeurig, onjuist of misleidend is;
  • onrechtmatig is of oproept tot illegale activiteiten;
  • een illegale of zonder machtiging gemaakte kopie is van een auteursrechtelijk werk van een ander of naar dat werk verwijst of informatie verstrekt om beveiligingsmaatregelen te omzeilen;
  • "gemaskeerde" beledigingen bevat (zoals F@&#);
  • softwarevirussen bevat of andere computercodes, -bestanden of -programma's die bedoeld zijn om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken; of
  • reclame of promotiemateriaal, junk mail, spam, kettingbrieven, piramidespellen of andere vormen van aanbiedingen bevat.

  Wij kunnen geheel naar eigen goeddunken de inhoud en de materialen die u of anderen naar een Site verzenden of op een Site plaatsen herzien, aanpassen of verwijderen, zonder daartoe verplicht te zijn.

  U begrijpt dat u door het gebruik van een Site wordt blootgesteld aan inhoud en materialen uit verschillende bronnen en dat Ferrero niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, gepastheid, bruikbaarheid, veiligheid of de intellectuele eigendomsrechten van of verband houdende met die inhoud en materialen.


  U mag geen gebruik maken van spiders, robots, datamining-technieken of andere geautomatiseerde apparatuur of programma's om op de Site beschikbare inhoud te catalogiseren, te downloaden of anderszins te reproduceren, op te slaan of te verspreiden. Daarnaast mag u geen gebruik maken van dergelijke geautomatiseerde middelen om een Site te manipuleren of te trachten de aan u uit hoofde van onderhavige Gebruiksvoorwaarden verleende beperkte bevoegdheid en toegang te overschrijden. U mag het gebruik van of de toegang tot een Site niet aan derden doorverkopen.

 4. Eigendom van door u verzonden, geplaatst, ingediend of doorgegeven materiaal; Inzendingen. Van tijd tot tijd kan Ferrero u vragen Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud te verzenden, plaatsen, indienen of doorgeven op een Site. Alle Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud die u verzendt, plaatst, indient of doorgeeft zal als niet-vertrouwelijk en als niet-eigendom van Ferrero worden beschouwd en behandeld. Deze Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud wordt bij doorgifte aan Ferrero met onmiddellijke ingang eigendom van Ferrero en Ferrero houdt bij uitsluiting alle rechten, titels en belangen daarin, nu en in de toekomst (behoudens eventuele rechten van derden). Daarnaast staat het Ferrero en de aan haar gelieerde vennootschappen vrij gebruik te maken van de Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud, zonder enige beperking, ongeacht voor welke doeleinden (behoudens eventuele rechten van derden), met inbegrip van, zonder enige beperking, het ontwikkelen, vervaardigen van producten en er de publiciteit, promotie, en marketing van te verzorgen, ZONDER VERGOEDING, ANDERE VERBINTENIS OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U, en zij hebben daarnaast het recht de Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud of een deel daarvan in welk medium dan ook te reproduceren, bekend te maken, door te geven, te publiceren, uit te zenden of te plaatsen of Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud te bewerken, aan te passen of te verwijderen. Ferrero is niet aansprakelijk voor het bekendmaken van dergelijke Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud of voor gelijksoortigheden in de Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud en eventuele toekomstige gebruiken of activiteiten van Ferrero.

  Niettegenstaande het voorgaande past Ferrero een beleid toe van niet-aanvaarding en niet-overweging van creatieve ideeën, suggesties of materiaal afkomstig van het publiek ("Inzendingen") en u dient zich bijgevolg te onthouden Inzendingen over te maken aan Ferrero in enige communicaties via deze Site of anderszins. Indien u in weerwil van het voorgaande een Inzending naar ons zou versturen, wordt dergelijke Inzending onmiddellijk eigendom van Ferrero en zal Ferrero nu en in de toekomst bij uitsluiting alle rechten, titels en belangen daarin bezitten, en zulke Inzending zal onderworpen zijn aan de voorwaarden uiteengezet in onderhavig Artikel 4 hierboven (waaronder begrepen, zonder enige beperking, de vrijheid elke Inzendingen te gebruiken voor alle om het even welke doeleinden, zonder enige vergoeding noch aansprakelijkheid ten aanzien van u).

 5. Links naar Andere Sites. Een Site kan links bevatten naar andere websites, die niet ons eigendom zijn en niet door ons worden geëxploiteerd of onderhouden. U dient zich ervan bewust te zijn wanneer u een Site verlaat en u dient de voorwaarden en het privacybeleid van elke website die u bezoekt, te lezen. U dient ook zelfstandig de authenticiteit van een website te beoordelen die op een van onze Sites lijkt of beweert een van onze Sites te zijn (met inbegrip van websites waarvoor u per e-mail een link ontvangt). Ondanks de eventuele aanwezigheid van links op een Site worden deze websites of de inhoud, producten, diensten of privacybeleidsregels daarvan niet door ons gecontroleerd, aanbevolen of bekrachtigd en zijn wij niet daaraan gelieerd. Het bekijken van websites van derden geschiedt op eigen risico. Door het downloaden van materiaal van bepaalde websites kan inbreuk worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten of kunnen virussen uw computersysteem binnendringen.
 6. Promoties en aanbiedingen. Wij kunnen van tijd tot tijd naar eigen inzicht een actie houden (bijv. een wedstrijd, lotingen, spelletjes, enz.) of een aanbieding plaatsen op een Site ("Promotie"). Promoties die op een Site worden geplaatst zijn nietig wanneer zij worden verboden en de officiële regels voor een dergelijke Promotie zoals geplaatst op de Site zijn daarop van toepassing. Elke Promotie heeft zijn eigen regels en voorwaarden, welke gelden in aanvulling op het bepaalde in onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Voor deelname aan een Promotie dient u akkoord te gaan met deze regels en voorwaarden.
 7. Privacy Wij achten de bescherming van uw persoonlijk identificeerbare gegevens van groot belang. Meer informatie over welke gegevens wij verzamelen en hoe we die gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en beheren vindt u in onze Privacy Policy, dat eveneens van toepassing is op uw gebruik van onze Sites.
 8. Garantie- en aansprakelijkheidsuitsluiting.
  UW GEBRUIK VAN EEN SITE VINDT PLAATS OP UW EIGEN RISICO. DE SITES EN ALLE SOFTWARE, DIENSTEN, INHOUD EN DOOR GEBRUIKER GEGENEREERDE INHOUD DIE VIA DE SITES BESCHIKBAAR WORDT GEMAAKT, WORDEN GELEVERD "AS IS", ZONDER UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE VAN ENIGERLEI AARD, WAARONDER BEGREPEN, ZONDER ENIGE BEPERKING, DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GEEN-INBREUK, TITEL OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ WIJZEN U EROP DAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN HET UITSLUITEN VAN STILZWIJGENDE GARANTIES VERBODEN KAN ZIJN, IN WELK GEVAL ENKELE UITSLUITINGEN WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. WIJ VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE SITES, SOFTWARE, DIENSTEN, INHOUD OF DOOR GEBRUIKER GEGENEREERDE INHOUD GEEN INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN. WIJ GARANDEREN NIET DAT EEN SITE, INHOUD, OF INHOUD DIE VIA EEN SITE TOEGANKELIJK IS VOLLEDIG VEILIG, ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN GEBREKEN IS, DAT FOUTEN WORDEN HERSTELD OF DAT EEN SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN IS. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN EEN SITE, WAARONDER BEGREPEN, ZONDER ENIGE BEPERKING, DE INHOUD EN EVENTUELE DAARIN VERVATTE VERKLARINGEN, FOUTEN OF WEGLATINGEN, INHOUD AFKOMSTIG VAN DERDEN (WAARONDER BEGREPEN, ZONDER ENIGE BEPERKING, INHOUD DIE INBREUK MAAKT OP RECHTEN VAN DERDEN), LINKS NAAR ANDERE WEBSITES OF DE AARD OF INHOUD DAARVAN, OF ANDERE KWESTIES TER ZAKE VAN EEN SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN. WIJ ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD, OVEREENKOMST, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDER JURIDISCHE OF BILLIJKE THEORIE VOOR ALLE DIRECTE, INDIRECTIE, BIJZONDERE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADE BIJ WIJZE VAN VOORBEELD OF STRAF, OF ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (WAARONDER BEGREPEN, ZONDER ENIGE BEPERKING, ADVOCAATKOSTEN EN VORSCHOTTEN, WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES, GEMISTE KANSEN, DEKKINGSKOSTEN EN PERSOONLIJK LETSEL / DOOD DOOR SCHULD), DIE HIERBIJ ELK BIJ OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN WORDEN UITGESLOTEN, ONGEACHT OF WIJ VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE OP DE HOOGTE WAREN GESTELD. UW ENIGE RECHTSMIDDEL BIJ ONTEVREDENHEID OVER EEN SITE IS HET STAKEN VAN HET GEBRUIK DAARVAN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN KAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADE NIET ZIJN TOEGESTAAN, IN WELK GEVAL SOMMIGE VAN BOVENGENOEMDE UITSLUITINGEN WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.
 9. Vrijwaring Door het gebruik van een Site gaat u ermee akkoord dat u Ferrero, haar bestuurders, directeuren, werknemers, moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, aan haar gelieerde vennootschappen, zakelijke partners, websiteontwikkelaars, vertegenwoordigers en agenten (gezamenlijk te noemen de "Vrijgestelde Partijen") zult verdedigen, vrijwaren en schadeloos zult stellen tegen en voor alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en onkosten (waaronder begrepen, zonder enige beperking, redelijke advocaatkosten en honoraria) voortvloeiend uit: (i) uw niet-nakoming van een van onderhavige Gebruiksvoorwaarden, (ii) een Inzending of Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud (waaronder begrepen, zonder enige beperking, vorderingen op grond van een inbreuk op auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of een ander intellectueel eigendomsrecht van een derde, openbaarmakingsrecht, recht op privacy, of laster), (iii) uw gebruik van Inhoud of eigenschappen die op of via de Site beschikbaar zijn (behoudens voor zover een vordering gegrond is op een inbreuk van een derden-recht door materialen die door Ferrero zijn gemaakt), (iv) uw niet-nakoming van toepasselijk recht of een overeenkomst of voorwaarden aangegaan met een derde waarvan u het onderwerp bent en (v) alle overige kwesties met betrekking tot de Site en uw toegang tot en gebruik ervan.

  U gaat ermee akkoord dat u al het mogelijke zult doen om met ons mee te werken in het verdedigen van een van deze kwesties. Wij behouden ons te uwen laste het recht voor de exclusieve verdediging en controle te aanvaarden van elke kwestie waarvoor vrijwaring van u kan worden verlangd.

   

 10. Toepasselijk recht/Rechtsgebied. Alle zaken verband houdend met een Site en/of onderhavige Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het recht vanBelgië, zonder inachtneming van conflicterende wetgeving of de principes van keuze van rechtsgebied. U aanvaardt de exclusieve jurisdictie en rechtsgebied voor het beslechten van alle wettelijke procedures in verband met een Site en/of onderhavige Privacy Policy van de geschikte rechtbanken gelegen te Brussel. Wij garanderen noch erkennen dat de Sites of inhoud/materiaal aanwezig op de Sites geschikt zijn voor gebruik buiten België.Ook al zijn onze Sites wereldwijd toegankelijk, de mogelijkheid bestaat dat de Inhoud die aan de orde komt of waarnaar wordt verwezen op onze Site niet beschikbaar is voor alle personen of in alle geografische gebieden. Daarnaast kunnen wellicht niet alle personen deelnemen, in aanmerking komen voor aanbiedingen of prijzen winnen, indien van toepassing, in de loterijen, wedstrijden of soortgelijke promoties die via de Site beschikbaar zijn gemaakt. De informatie weergegeven op de Sites aangaande alle producten of diensten is uitsluitend van toepassing in België. Wij behouden ons het recht voor de beschikbaarheid van onze Sites en /of de het verlenen van diensten aan personen, geografische gebieden of rechtsmacht geheel naar eigen inzicht en te allen tijde te beperken. Indien u buiten België gevestigd bent, bent u alleen aansprakelijk voor het naleven van alle toepasselijke plaatselijke wetten.
 11. Scheidbaarheid. In het geval enige voorwaarde of bepaling van onderhavige Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettelijk of onuitvoerbaar zou worden beschouwd of verklaard omwille van enige wet of regel van openbare orde zal dergelijke bepaling worden uitgesloten voor zoverre ongeldig of onuitvoerbaar, en de overblijvende bepalingen zullen onverminderd van toepassing blijven.
 12. Afstand; Rechtsmiddelen. Indien wij enige rechten of de afstand van een inbreuk op onderhavige Gebruiksvoorwaarden niet of niet volledig uitoefenen, wordt daarmee een volgende uitoefening van dat recht door ons niet onmogelijk gemaakt of geïnterpreteerd als afstand door ons van een volgende inbreuk door u van dezelfde of een andere bepaling van onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Onze rechten en rechtsmiddelen uit hoofde van onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn cumulatief en de uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel vormt geen beperking van ons recht op uitoefening van een ander recht of rechtsmiddel.
 13. Contactinformatie. Indien u vragen of commentaar zou hebben in verband met de Sites of onderhavige Gebruiksvoorwaarden kunt u met ons contact opnemen door gebruik te maken van ons online formulier beschikbaar op Consumer.Service.benelux@ferrero.com of op volgend adres:
   
© 2012 Ferrero SA/NV. Alle rechten voorbehouden.

 

Beste ouders,

Wij hebben deze site gecreëerd zodat Kinder dichter zou staan bij u en uw gezin. Om u gerust te stellen hebben wij ervoor gezorgd dat uw kinderen enkel toegang krijgen tot deze pagina's met uw goedkeuring.

Dit is de reden waarom u gevraagd wordt uw geboortedatum in te voeren.

Wij gebruiken cookies om het surfen te verbeteren, analyseren of personaliseren. Door verder te surfen op deze website, aanvaardt u onze cookies. Indien u deze niet wenst te aanvaarden, dient u uw instellingen aan te passen of deze site te sluiten. Gelieve ons cookie beleid te raadplegen voor meer informatie.

Om deze site te bezoeken moet u 12 jaar of ouder zijn of de toestemming van een ouder hebben gekregen.

Voer een geldige geboortedatum in.